Category - ค่ายสถาปัตย์

ค่ายศิลปกรรม ค่ายสถาปัตย์ ค่ายแนะแนว

IN’T On AT ค่ายแนะแนวศิลปะการออกแบบภายในและวาดเส้น

ค่ายแนะแนวสำหรับน้องๆ ช่วงอายุ 15-18 ปีที่สนใจศิลปะการออกแบบภายใน และการวาดเส้น จัดโดยพี่ๆปี 2 ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิยาลัยศิลปากร...

ค่ายติว ค่ายสถาปัตย์

INTRO จุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จ (ค่ายติวออกแบบภายใน มจพ.)

Intro จุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จ ค่ายติวที่จะพาน้องๆไปสู่ความสำเร็จในการเข้าศึกษาต่อ สาขาออกแบบภายใน จุดเริ่มต้นง่ายๆขึ้นอยู่ที่ตัวคุณ

ค่ายสถาปัตย์ เปิดบ้าน/นิทรรศการ

CTRL + A Exhibition นิทรรศการแสดงผลงานสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

ขอเชิญชวนน้องๆและผู้ที่สนใจงานด้านการออกแบบ เข้าชมและร่วมทำกิจกรรมภายในงาน CTRL + A Exhibition :2017 นิทรรศการการแสดงผลงาน สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์...

ค่ายสถาปัตย์ ค่ายแนะแนว

เปิดบ้านอาศรมศิลป์ ทำความรู้จักกับอาชีพสถาปนิก

เปิดบ้านอาศรมศิลป์ และทำกิจกรรม workshop รู้จักอาชีพสถาปนิก เรียนรู้ขั้นตอน วิธีการทำงาน และลักษณะงานในวิชาชีพ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกอาชีพในอนาคต

ค่ายสถาปัตย์ เปิดบ้าน/นิทรรศการ ไฮไลท์กิจกรรม

ARCH CHULA EXPO 2017 : DOORS

นิทรรศการ DOORS ประตูสู่สถาปัตย์ศตวรรษหน้า เป็นนิทรรศการเกี่ยวกับมุมมองและความคิดของนิสิต คณาจารย์ และบุคคลากรจากคณะสถาปัตย์ที่มีต่อสถาปัตยกรรมในศตวรรษข้างหน้า