Tag - ค่ายเด็กอนุบาล-ประถม

รวมค่ายและกิจกรรม ที่รับสมัครน้องๆ ระดับอนุบาล-ประถม เพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กๆ

ค่ายพัฒนาเยาวชน

WeLingo Chinese Workshop @ Supermarket

ขอชวนน้องๆมาเรียนรู้ และค้นหาความชอบในภาษาจีนกลางโดยผ่านการเรียน และทำกิจกรรมบทบาทสมมุติ น้องๆ ทุกคนจะได้เรียนรู้ภาษาจีนกลาง และฝึกทักษะโดยเน้นการฟัง...

ค่ายพัฒนาเยาวชน

ฉันคือชาวพุทธ : I Am Buddhist

ร่วมฝึกฝนพัฒนาจิตและกายตามแนววิถีพุทธ รักและสำนึกความเป็นไทย เรียนรู้กิริยาและมารยาทไทยที่งดงาม พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และสติปัญญา สนุกสนานไปกับเกมและสันทนาการ...