Tag - ม.เอกชน

ค่ายวิศวะ ค่ายสุขภาพอื่นๆ ค่ายแนะแนว

Mini RES-BME-RSU (การทำวิจัยด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.รังสิต) รุ่น 1

Mini-BME-RSU จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อต้องการให้นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ และนักเรียนจากต่างประเทศ...

ค่ายวิทย์ ค่ายแนะแนว

ค่ายเม็ดทราย (MED-Sci camp)

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดโครงการค่ายเม็ดทราย (Med-Sci camp) เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้เรียนรู้จักบทบาทของนักวิทยาศาสตร์การแพทย์...

ค่ายวิศวะ ค่ายสุขภาพอื่นๆ ค่ายแนะแนว

Pre Bme-RSU ครั้งที่ 7 ค่ายวิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.รังสิต

ค่ายที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนที่สนใจมาเข้าร่วมทำกิจกรรมเข้าค่ายเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของ BME ทำ Workshop เกี่ยวกับ...

ค่ายเภสัช ค่ายแนะแนว

[เลื่อน] Pharmacy Camp ครั้งที่ 10 “Pharmacy Scout Camp” มหาวิทยาลัยพายัพ

มารู้จักกับคณะเภสัชฯกันให้มากขึ้นได้ที่นี่ด้วยกิจกรรมวิชาการมากมาย ผสมผสานกับความสนุกสนานที่จะพาน้องๆย้อนวัยเด็กในธีมลูกเสือ!! แล้วเจอกันใน Pharmacy Scout Camp

ค่ายธุรกิจและการเงิน ค่ายพัฒนาเยาวชน ค่ายแนะแนว

โครงการแคมป์ผู้ประกอบการรุ่นเล็ก…เด็กหัวการค้าปีที่ 4

แคมป์เด็กหัวการค้าปีที่ 4 เป็นแคมป์ที่เปิดโอกาสให้น้องๆ ที่มีความสนใจทางด้านการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ได้มาแสดงความสามารถ...